17 серпня 2017

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2017 року № 160

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32

У зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про місцеві вибори" та Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" згідно із Законами України "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів", керуючись статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів" (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 14 липня 2016 року № 313, від 23 вересня 2016 року № 395, від 7 жовтня 2016 року № 408) такі зміни:

1) у преамбулі постанови слова та цифри "згідно з пунктом 29 частини першої статті 85, пунктом 13 частини першої статті 92, частиною першою статті 133 Конституції України, статтями 4 – 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частиною шостою статті 14, частинами четвертою, сьомою статті 15, пунктами" замінити словами та цифрами "відповідно до статей 4 – 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частин п’ятої – восьмої статті 15, пунктів";

2) у Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини шостої вказаної статті перші місцеві вибори призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також враховуючи, що вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік – на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії:

ухвали суду про відкриття провадження в справі щодо оскарження рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду;

ухвали суду про вжиття заходів забезпечення позову шляхом, зокрема, заборони Центральній виборчій комісії приймати рішення/вчиняти дії щодо призначення перших місцевих виборів в об’єднаній територіальній громаді, зупинення дії рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду;

рішення суду першої інстанції, яке відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України не набрало законної сили,

Комісія в установленому порядку розглядає звернення щодо призначення перших місцевих виборів після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили";

абзац дев’ятий пункту 3 доповнити реченням такого змісту: "У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов?язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов?язків на зазначену особу";

абзац другий пункту 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. До звернення щодо призначення перших місцевих виборів додається оригінал (додаються оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками)";

абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"неподання разом із зверненням щодо призначення перших місцевих виборів оригіналу (оригіналів) або засвідченої копії (засвідчених копій) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками)";

у пункті 8 слово "призначень" замінити словом "асигнувань";

доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо повернення відповідного звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації стосовно призначення перших місцевих виборів звернення щодо призначення перших місцевих виборів за дорученням Голови Центральної виборчої комісії разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Комісії";

3) форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 2 до постанови) викласти в редакції, що додається.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських рад, територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, а також обласним радам та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ